ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje SNOVANJE EKOLOGIJE ŽIVLJENJA

SNOVANJE EKOLOGIJE ŽIVLJENJA

 

IZ VSEBINE

Kraljestvo rastlin, mineralov in živali.

Vloga rastlin in komunikacija z drevesi.

Človek – mikro in makrokozmos.

Pomen oblik.

Kako kreativno odgovoriti na izzive sodobnega časa.

Pomen individualnosti in skupnosti.

Odgovornost do pokrajine.

 

 

Včasih so se ljudje prepoznali kot del kozmosa, ki je izpolnjen z življenjsko silo in ne ločeni in izgubljeni v brezkrajni praznini kot vesolje razumemo danes. S posvečanjem pozornosti cikličnim spremembam v naravi so razbirali svojo vpetost v njih. V naravi in pri človeku lahko odkrijemo veliko ritmov, ki odražajo našo vpetost v razsežnosti Zemlje in Kozmosa, našo prepletenost in povezanost z vsem.

* ekologija je veda o okolju, ki je nastala pred 150 leti, danes se izraz uporablja tudi v širšem pomenu kot skrb za okolje

 

V naravi je veliko drevesnih vrst in ta izjemna bitja narave oblikujejo naše okolje, ko tvorijo gozd, sadovnjak, park ali mogočno stojijo sredi travnika kot osamelci. Z njimi lahko tudi komuniciramo. Drevo je hkrati eden najpomembnejših simbolov in arhetipov v vseh kulturah sveta.

Človekova ustvarjalnost je v vseh zgodovinskih obdobjih zaznamovala okolje. Ustvarjalni potencial posameznika pomeni nenehen vir navdiha in sprememb. Svoje težnje in lahko zasnujemo tako, da z udejanjanjem bogatimo vse ravni bivanja na Zemlji in z  izražanjem osebnih potencialov in poklicanosti prispevamo k bogatenju skupnosti.

O PREDAVATELJICI

Karin Lavin, akad. slikarka se kot samostojna ustvarjalka land-arta že dve desetletji posveča raziskovanju  globljih  potencialov  pokrajine. Razvija metode celostnega poučevanja skozi dediščino za otroke in odrasle, ki udeležencem omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. S programom senzibilizacije za učitelje in vzgojitelje vnaša v šolski sistem holistično obravnavo človeka in prostora, razvoj notranjih čutil in intuitivnega mišljenja.

V umetniškem delu izraža arhetipe prostora v različnih nalogah prostorskih ureditev, grafičnega in industrijskega oblikovanja, poslikav prostorov in razstav v obliki instalacij iz naravnih materialov.

V različnih projektih skupaj z možem Robijem Lavinom ob sodelovanju domačinov razvija avtentične oblike zelenega geomantičnega turizma v skrbi za vrednotenje in ohranjanje prvobitnosti okolja ter vzpostavljanje aktivne in odgovorne družbe. Z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi sodelujeta v različnih lokalnih in nacionalnih pobudah.

 

Kulturne kode slovenstva; jezik, tradicionalna staroverska duhovna kultura in zgodovina, nudijo nove vidike razumevanja naše civilizacije

Kdorkoli danes govori svečeniški jezik oz. vsaj neko različico tega namesto preprostega jezika , si lahko to najmanj šteje v čast.

Če pa zaokrozimo spoštovanje do jezika še z spoštovanjem do vsega stvarstva in življenja kot so ga naši neposredni predniki v času predkrščanstva nedvomno premogli ali celo zvesto gojili, potemtakem nam lahko postane jasno, da imamo v tem prostoru opraviti z izjemno dediščino.

ANGLEŠČINA BARBARSKA ŽLOBUDRAVŠČINA, SVETI JEZIK SANSKRT IN SLOVENŠČINA SKUPNIH VEČ KOT 30 ODSTOTKOV KORENSKIH JEDER.

Starejši ko je sanskrt, večja je njegova sorodnost s slovenščino

“Sanskrt je bil vedno jezik za sakralno rabo in zelo varovan pred popačenjem – to bi se zgodilo, če bi ga uporabljali neposvečeni in malomarni govorci. Govorimo predvsem o dovoljenju za recitiranje sanskrtskih svetih spisov – imele so ga le višje plasti prebivalstva.

Najbrž še nismo slišali, da bi kdo imel angleščino za barbarsko žlobudravščino. Če pa jo primerjamo s fantastično dodelanostjo sanskrta, posebnimi oblikami za tri spole, osem sklonov, tri števila, deset glagolskih časov in naklonov, mnoge samostalniške sklanjatve, deset glagolskih spregatev – v primerjavi z vsemi pikolovskimi podrobnostmi je angleščina v svoji slovnični okleščenosti res prava revščina.”

Vir TUKAJ

“Slovenščina ima šest sklonov v treh številih in treh osebah – tako kot sanskrt (sanskrt pozna vsaj en sklon več, ablativ – preveden kot ločilnik ali separativ, vseboval naj bi tudi vokativ ali zvalnik), tudi glagoli se spregajo v vseh omenjenih oblikah.
Za vsak psihološki izraz v angleščini jih grščina pozna štiri, sanskrt pa štirideset
– K.Coomaraswamy

STAROVERSKI ODNOS DO SVETOSTI ŽIVLJENJA

“Staroversko verovanje naših prednikov iz Posočja  pričuje ohranjen temeljni odnos do narave, znali so se z naravo pogovoriti in je niso  jemati kot objekt, predmet za uporabo ter izkoriščanje.

Knjiga Pavla Medveščka – Klančarja z naslovom Iz nevidne strani neba  je večplastno opisovanje mnogih natančno zapisanih pogovorov z ljudmi z območja med Kobaridom, Tolminom, državno mejo z Italijo do Mostu na Soči, ki so velikanskega pomena za raziskovanje tradicionalne duhovne kulture Slovencev.

Dobili smo zapiske o svetih gorah, alternativna imena za že poimenovane hribe in pravo zakladnico ljudskega verovanja. Potrdilo se je, da smo bili v primerjavi z antičnimi civilizacijami, ki so zapustile mnogo virov o svoji religiji, Slovenci za to prikrajšani. Le malo je bilo doslej znanega o našem verovanju. Zdaj pa smo s knjigo Iz nevidne strani neba dobili priložnost vsaj malo pogledati v nekdanji čas. ” (Dejan Ogrinec)

“Življenje v stari veri knjiga dokumentira kot celosten sistem, ki se je udejanjil in opredmetil v
vseh vidikih človekovega bivanja. Za vse to nam gradivo ponuja kulturne kode, ki nam odpirajo
povsem nove vidike razumevanja naše civilizacije.

Vse to, kar smo doslej v humanističnih strokah samo slutili zaradi nepovezanih drobcev, ki so prišli do nas, se sedaj v tej knjigi kaže kot vseprežemajoč način življenja.
Vsebina knjige se zaradi izjemnosti izmika običajnim opredelitvam. Gre za delo, kakršnega
doslej še ni bilo, ne v Sloveniji in ne zunaj nje.” – Pleterski v uvodniku knjige

Iz nevidne strani neba: Razkrite skrivnosti staroverstva

SMO SLOVENCI NA SVOJIH OZEMLJIH PRVOTNI PREBIVALCI ALI PA SO SE NAŠI PREDNIKI PRISELILI SEM IZZA KARPATOV V 6. STOLETJU?

Zadnjih trideset let spet potekajo razprave o tem ali smo Slovenci na svojih ozemljih prvotni prebivalci ali pa so se naši predniki priselili sem izza Karpatov v 6. stoletju. Take razprave niso nekaj novega, saj so potekale že v 19. stoletju in so izzvenele po 1. svetovni vojni. V začetku prejšnjega tisočletja so nedvoumno vedeli, da živimo Slovenci na svojih ozemljih že od nekdaj in to vedenje se je nadaljevalo do prevlade naselitvene teorije v akademskih krogih. Domneva o kasnem prihodu z vzhoda se je pojavila pred okoli 500 leti ob tedanjem razumevanju antičnih spisov in so jo počasi razvijali do trditve o prihodu iz Pripjatskih močvirij. Že pred tridesetimi leti so tvorci Venetske razlage o izvoru Slovencev pokazali, da je razlaga o prihodu izza Karpatov le domneva, ki nima neposredne opore v znanih virih in temelji le na razlagah nekaterih opisov dogajanj v nekaterih virih. Nasprotno pa da ima védenje o prvobitnosti Slovencev neposredne podatke v zgodnjih virih. V zadnjih petih letih so na podlagi rezultatov genetskih raziskav razvili novo vejo genetike – DNK rodoslovje, katere rezultati dajejo podatke, ki v mnogočem pojasnjujejo izvor raznih evropskih ljudstev, njihove selitve in razvoj. Ti podatki pojasnijo veliko doslej neznanih ali spornih stvari in temu je posvečen del te knjige. Ob tem se lahko vprašamo, ali so morda naši zgodovinarji, ki zagovarjajo domnevo o zgodnjesrednjeveškem prihodu naših prednikov izza Karpatov, zgrešili poklic, jim bije zadnja ura, jih čaka propad?
NIKAKOR!
Čaka jih le nujnost opustitve preživelih paradigem in zamenjave z novimi, boljšimi.
V tej knjigi so zbrani novi podatki, ki bodo podlaga nove paradigme, katere zasnove so tu predstavljene.
Knjiga ima veliko znanstveno vrednost, saj njene teze izhajajo direktno iz objektivnega vrednotenja DNK rodoslovja. Določene mutacije na Y-kromosomu se namreč prenašajo samo iz očetov na sinove – preko zaporedja mutacij pa se da našemu globalnemu praočetu slediti tam nekje do 200 000 let v preteklost.
Pri iskanju pramame pa se uporablja mitohondrijska DNK (mtDNK), ki se prenaša na otroke zgolj preko mame. Tudi ta raziskava je prišla vsaj do 200 000 let v preteklost in sicer na področje Afrike.

2013 je v zgolj 300 izvodih izšla odlična knjiga dr. Antona Perdiha – IZVOR SLOVENCEV IN DRUGIH EVROPEJCEV.

Vir TUKAJ

 

Odstiranja znanj prednikov – O SAKRALNIH RAZSEŽNOSTIH ŽIVLJENJA

O SAKRALNIH RAZSEŽNOSTIH ŽIVLJENJA
Marko Pogačnik, UNESCO Umetnik za mir

Lani je izšla dokumentacija o starovercih Soške doline. Marko Pogačnik, UNESCO Umetnik za mir, bo v predavanju predstavil staroverski odnos do svetosti življenja in se vprašal, kaj nam je vrednega prineslo krščanstvo.
Ali se oba različna pristopa k svetosti življenja lahko dopolnjujeta?

Vprašanje je, kako se da ob norosti sodobnega sveta uresničevati svetost življenja.

O PREDAVATELJU
Marko Pogačnik, rojen v Kranju 1944, živi v Šempasu na Vipavskem. V letih 1965-71 deluje v okviru gibanja in skupine OHO. Dela in uči na področju celostne ekologije in geokulture. Razvil je litopunkturo – umetnost akupunkture pokrajin in mest. Knjige v slovenščini:
Draga Zemlja, kako ti gre, Moč Zemlje in Kristusova navzočnost, Skrivno življenje Zemlje, Vesolje človeškega telesa.

Vodi projekte v okviru Društva za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA iz Ljubljane. Oblikoval je grb Republike Slovenije.

ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV – Predavanje USODA TRADICIJE OB KONCU 2. TISOČLETJA NA SLOVENSKEM IN DANES

Kaj je arhitektura?

Kaj je prostor?

Kaj je čas?

Kako se skozi arhitekturo dob kaže razvoj človeške misli in zavesti?

Usoda tradicije ob koncu drugega tisočletja na slovenskem in danes. Pouk arhitekta Plečnika.

Kako napredovati? Dotaknili se bomo uvodnih vprašanj in si z razmišljanjem o njih poskušali odgovoriti na zadnje.

 

Kratka predstavitev avtorja

 

Ira Zorko je diplomirani arhitekt, urbanist in pedagog, učitelj permakulture in Bothmer gimnastike. Na svojih predavanjih in delavnicah skuša ljudi ohrabriti za avtonomno življenje v harmoniji z naravnimi ciklusi ter potrpežljive in trajne medsebojne odnose. Arhitekturo ter likovnost doživlja in razume kot posebno obliko mišljenja, zato vsakogar spodbuja k skrbnemu branju prostora in poglobljenemu doživetju umetnosti.

Povzetek predavanja »Svete točke Savinjske doline – 2. Del« in Raziskovalni pohod KRIŽNA GORA v okviru dogodkov ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

Svete točke Spodnje Savinjske doline – 2.del

Predavatelj:  Matej Gabrielle Dasko

Na tokratnem predavanju so bile podrobneje predstavljene štiri točke Spodnje Savinjske doline ter njihova razmerja z drugimi pomembnimi točkami tega prostora.  Podobno kot v primeru gore Oljke s cerkvijo Sv.Križa in gradu Žovnek  je bilo ugotovljeno, da s sosednjimi pomembnimi točkami prostora tvorijo razmerja nizov (linij) in trojic (pravilni in pravokotni trikotnik). V tem okvirju so bile še posebej izpostavljene tri točke, in sicer grad Komenda, Polzela, Braslovče s cerkvijo Sv. Marije in Prebold s cerkvijo Sv.Pavla.

 

 

Prebold z omenjeno cerkvijo nedvomno predstavlja pomembno točko prostora. V severno steno cerkve, katere zasnova je zelo stara,  je vzidan nagrobnik celjskega škofa Gaudencija iz 6. stoletja. Prebold je tudi pražupnija, kar dodatno priča o veliki starosti cerkve, ki je bila sicer temeljito prenovljena ob koncu 19. stoletja, a je ohranila staro zasnovo.  To je razvidno iz njenih prostorskih in astronomskih orientacij. Na širšem področju se nahajata tudi dva srednjeveška (Žaženberg  in Libenštajn) ter novoveški grad.

Cerkev Sv.Pavla tvori s sosednjimi izjemno veliko število pravilnih in pravokotnih trikotnikov.  In sicer: dva enakostranična trikotnika, 17 x enakokraki trikotnik in 33 x pravokotni trikotnik. 

Ta razmerja so bila utemeljena s podobnimi primeri iz Spodnje Dravske doline, dolino reke Boyne na Irskem z izjemnimi megalitskimi spomeniki (New Grange, Dowth, Knowth…), Salisbury plains (Stonehenge, Silbury hill…) in področjem Glastonbury v Angliji.

Zaključek predavanja je bil posvečen izjemni prazgodovinski dediščini , natančneje, gomilni nekropoli Griže-Sv.Lovrenc (180 gomil) in gradišču na Homu iz starejše železne dobe (9.st.pr.n.št. -6 st.pr.n.št.).

Predstavljeno je bilo tudi posvem novo odkritje v neposredni bližini gradišča, natančneje megaliti. A to je že zgodba, ki bo predstavljena v bližnji prihodnosti.

 

Nekaj utrinkov s pohoda

več TUKAJ

 

Pravilno geometrijo lege nekaterih cerkva v Sloveniji in po svetu ne moremo pripisati naključju

Lega nekaterih cerkva v Sloveniji nam z uporabo sodobnih geodetskih tehnik pokaže pravilno geometrijo, ki jo nikakor ne moremo pripisati naključju.

“V Sloveniji je veliko cerkva. Nekatera mesta, kjer stojijo, so izbrana po nekem čudnem ključu, saj velikokrat stojijo osamljene in daleč na poljih, na gozdnatih pobočjih…

Dr. Ivan Sedej je v svoji knjigi Sto najlepših cerkva na Slovenskem leta 1996 postavil malce prenapeto tezo: “Nikjer v Evropi ni toliko cerkva postavljenih daleč zunaj naselij, kot prav na Slovenskem”, upoštevaje tudi mnenja drugih strokovnjakov.

Gre za sistem pravilnih geometrijskih likov in vzorcev v slovenski pokrajini, ki ga tvorijo lokacije, kjer stojijo nekatere cerkve, kar lahko ugotovimo izključno le na zemljevidu. Ta makrogeometrija je dokaz, da so bile za lokacije cerkva ali poganskih svetišč, ki so stali tam pred njimi, opravljene geodetske izmere. Velikost oziroma velike razdalje, na katerih se raztezajo ter natančnost teh likov in vzorcev dokazuje, da je bila tehnologija geodetskih izmer pred več tisoč leti natančna tudi na zelo velikih razdaljah.

Raziskana so tri območja ter povezave med njimi na razdaljah do 68 km. Znana antična merska orodja merkhet, dioptra in groma za odmerjanje agrarnih in urbanih teritorij, tega niso zmogla. Dokazana je uporaba metra, čeprav je bil sprejet šele leta 1795. ”

 Več v prispevku Andreja Skvarče TUKAJ

Večina cerkva je zgrajena na temelju pradavnih svetišč in templjev energetskih točk in nima z z katoliško cerkvijo in njeno vero nobene veze,..in sega daleč nazaj vsaj nekaj tisočletij pred našim štetjem,… Lahko bi rekli da si  je katoliška cerkev za svoj namen sposodila točke svetišč naravovercev, le te se pojavljajo v večjih nivojih, vsaka civilizacija je teiste točke koristila zase v skladu pač z svojo kulturo. Skladno s tem tudi katoliška kultura

“Znano je, da so bila staroverska sveta mesta (svetišča, kapišča in totemi) tekom pokristjanjevanja, ki je trajalo na tem področju skozi cel srednji vek, porušena in so na istih mestih postavili krščanske objekte. Njihovo prisotnost nam poleg tega potrjuje razporeditev cerkev, kapel, križev in gradov na terenu, kateri se nahajajo na ledinkah, te pa so oblikovane po ozvezdjih, oziroma po geometrijskih likih – najbolj očitno po pentagramu, ki je najbolj popoln lik, s katerim je ponazorjen zlati rez.” Več TUKAJ

 

Ivan Mohorič, borec za svobodo drugačnega razmišljanja in legenda raziskovanja pradavnih skrivnosti, večnih vprašanj človeštva, je ogromno energije in znanja vložil, da bi našel rešitve vsem tem fenomenom.

Spodaj primer iz okolice Idrije, ki zadeva pentagram, sakralno dediščino, katero je raziskoval.

Vzorec se pa ponavlja,  Pentagram tako odkrit tudi med Laškim, Zidanim mostom , Loko , Radečam..

opisal ga je Drago Kavšek v knjigi Nevidna moč simbola

Vzorci po svetu

Rennes-le-Château

 

The Glastonbury Pentagram

 

Povzetek predavanja: Mitološki pomen imen krajev, hribov in osebnih imen pri Savinjčanih v okviru dogodkov ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

 

Odstiranje znanj prednikov je sklop predavanj, ki se navezujejo na odkrito znanje in dejstva s strani različnih raziskovalcev, ki pa se zaradi ustaljenih in okostenelih teorij, po navadi izpustijo iz znanstvenega proučevanja. Sam sem se ob pisanju knjige srečal z Janezom Bizjakom, Jožetom Munihom, Leopoldom Severjem, patrom Geržanom, Rokom Vodebom, Andrejem Škvarco in še kom. Skratka veliko je raziskovalcev, ki odkrivajo sledi starih od prednikov postavljenih takšnih in drugačnih struktur tako v naravi kot tudi v družbi. Lahko bi celo rekel, da smo v obdobju kopičenja odkritij in povezav, tudi hitrih povezav, ki jih omogoča novodobni internetni sistem, ki je pri tem zelo pomemben. Zdi pa se, da prihaja čas, ko se bo vse skupaj razvrstilo v nek red in na novo spisalo zgodovino, ki bo dosti drugačna od sedaj ustaljene zgodbe, ki se je napisala na nekih nepoštenih predvsem političnih temeljih v smislu konsolidacije človeških potencialov.

In sam sem skušal v tem  predavanju, vsaj deloma že ponuditi novo PRAVLJICO, ki se je v resnici zgodila v preteklosti in so jo živeli naši predniki. Včasih smo prepovršni in se niti ne zavedamo kakšno sporočilo nam do današnjih dni pušča jezik, ki so ga oblikovali pradedje in prababice. Zakaj so pravljici rekli pravljica in bajki bajka, pripovedka, basen in še kaj bi se našlo. Kje so bile razlike med temi pripovedmi. Nedvomno je bila pravljica postavljena na osnovo prava. Kako so naši predniki tvorili to besedo je za enkrat skrivnost. Vemo pa, da so svet bogov poimenovali Prav, da je bil svet v katerem živimo Jav in svet umrlih Nav. Kako bogato besedišče je iz teh korenov v našem in ostalih slovanskih jezikih, lahko preverite sami. Nedvomno pa so to važne besede naše kulturno socialne zgodovine.

Za naše prednike vemo, da so jezik gradili na onomanopoetičnih temeljih. Torej posnemovalno, posnemali so s svojimi govornimi organi zvoke iz narave. Tako je HREščalo, BUČalo, Trlo, KUKalo, ŠUMelo, BOBnelo, RJOvelo, SKOVikalo, BRUNDalo in tako naprej. So pa v našem jeziku tudi besede, ki niso in ne morejo biti posnemovalne oziroma nimajo svojega zvoka v naravi. Ena med njimi je prav gotovo VESOLJE/ VSELENA/VSEMIR/SVEMIR. Nedvomno je beseda nastala iz osnovnega pojma ves, vse, sve. Od tu se je besedišče razvijalo nato v različne smeri. Vesti se po vesti, pomeni doseči veselje.  Zavest, nezavest, zvest, nezvest, vestalka, vesta, nevesta. In potem verjetno prastara družbena skupnost vas/ves/vjos. In vse kar je povezano z vasjo. Vas je v prvotnem smislu pomenila vse pripadnike skupnosti.

Lotimo se še enega pojma, ki nima zvoka v naravi ali pač? To je človeški um. Tako zelo je to smiselno in zvočno podobno hinduističnemu OM-u, da vse skupaj težko spregledamo. Je morda ta UM neslišni zvok vesolja iz katerega se poraja vse. Je to zvok, ki napaja naše umevanje, je to praizvor vesoljstva, katerega zgolj povsem majhen delček smo mi, trenutno to naše telo na planetu Zemlja.

Torej PRAV+VESOLJE+UM; iz vesolja se preko razuma s pomočjo slov sporoča, kaj je prav. Pri tem bi opozoril na napačno zgolj v slovenščini uporabljan pojem beseda. Besede so bila tista slova, ki so iz človeka privrele ko je besnel. Skratka besede so bile slaba oziroma škodo povzročujoča slova. Od tu je dobil svoje ime tudi pes/bes, ki besni ko se oglaša z lajanjem in nebesa so prostor kjer vsega tega ni.

Sam prihajam iz Trebnjega oziroma iz vasi Roje pri Čatežu blizu Trebnjega. Krajev s korenom treb je veliko v Sloveniji, še več po vsem slovanskem svetu. Trbovlje,Trebnik, Trebelno, Trebuša in še kaj bi se našlo. Imamo pa seveda tudi trebuh, trebimo in iztrebimo. Tudi priimki iz tega izvora obstaja, recimo Trebec, Trobec, Trebušar, Trebušon pri čemer nismo našteli vseh. Ko se ozremo k rimskemu antičnemu času, vemo da je na njihovem prostoru obstajal kolegij svetčenikov, ki so se imenovali haruspiki, še iz etruščanskega izročila. Njihova naloga je, da so na oltarjih žrtvovali živali in iz njihovega drobovja prerokovali. Še posebno važen organ so bila jetra in njihov videz po iztrebljenju.

Žalec je kraj v katerem se odvija današnje predavanje. Kako je kraj dobil svoje ime? Nedvomno po žal-u, ki je prostor na rečnem bregu ali morski obali, po navadi peščen ali prodnat z lahkim dostopom do same reke oziroma morja. Nedvomno so bila taka mesta primerna za poslednje slovo od pokojnika. Naložilo se je veliko grmado, nanjo položilo pokojnika, se jo prižgalo in prej ali slej je reka ali plimovanje odneslo pogrebne ostanke. Tako se je zgodil prehod pokojnika v Maro Morano, ki je poosebljala vodno prostranstvo reke ali morja. Na takem mestu je bilo svojcem žal za umrlim. Niso pa žalovali. Žalovanje je izražanje čustev, ki je bilo našim prednikom tuje. Te navade so se kasneje prevzele od južnih narodov, Grkov, Rimljanov pa tudi od Semitov. Žal biti, žalet, žao biti je poznana oblika skoraj pri vseh Slovanih. Žalovati, pečalit, tugovat, bit smuten pa se močno razlikuje in po vsej verjetnosti, da je čustvo prišlo naknadno v kulturo družbe, ki ga prvotno ni poznalo.

Počasi slovo za slovom, pa tudi besedo za besedo skušamo v današnjem času rekonstruirati, primerjati, določiti pravi smisel in jo umestiti v prostor in čas. Tako sestavljamo mozaik bivanja v tako imenovani gradiščni kulturi. Tako počasi odkrivamo svet duhovnega premišljevanja naših prednikov. Nedvomno se je živelo v okviru drugačnih vrednot in je duhovni vsakdanjik determiniral povsem drugačno življenje, kot prihaja potem z veliko duhovno spremembo imenovano krščanstvo.

 

 

Predavanje »Svete točke Savinjske doline – 2. Del« in Raziskovalni pohod KRIŽNA GORA s Tur(m)istika v okviru dogodkov ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

Predavanje »Svete točke Savinjske doline – 2. Del«

2.april 2017, 13. ura, Biopark energetskih točk,  Ulica Savinjske čete 17,  Žalec

mag. Matej Gabrielle Dasko

Glasba: Barbara Gabrielle

 

Tokrat bomo pozornost posvetili dvema pražupnijama na področju Savinske doline, izjemni lokaciji iz starejše železne dobe in utrdbi božjih vojakov v Polzeli. Nadalje, predstavitvi identičnih prostorskih relacij iz Podravja in Evrope ter interpretacijam fenomena.

Na prvem predavanju je bilo predstavljeno tudi dejstvo, da nekatere točke področja Spodnje Savinjske doline tvorijo pravilne geometrijske like. Grad Žovnek in cerkev Sv. Križa na gori Oljki s sosednjimi točkami kažeta vsaj dva tipa relacij: točkovni niz (linija) in trikotnik (trojica).

Pravilo nizov in trojic velja tudi za točke, ki bodo podrobneje predstavljene tokrat. V nadaljevanju vam bo na primeru Podravja predstavljena enaka prostorska matrico. In tudi, da sta linija in trikotnik obliki, značilni za zmajeve črte oz. ley-lines, kot te energijske mreže zemlje imenuje zahodna tradicija.

 

In za konec uganka za bodoča raziskovalna druženja. Ali geometrija pomembnih točk v Spodnji Savinski tudi mrežo energijskih linij ? Odgovor bomo iskali na bodočih raziskovalnih druženjih.

 

Teme predavanja:

– Komenda; Braslovče; Legijski tabor Ločica; Prebold, Migonce, Griže, Hom…;

– pravilo Trojic in Nizov;

– primerjava geometrije prostora Spodnje Savinjske doline s Podravjem in nekaterimi znanimi primeri;

– sveta geometrija, zmajeve črte in druge interpretacije;

– Glasbena interpretacija: Barbara Gabrielle

 

 

 

KRIŽNA GORA – 2. April 2017

Raziskovalni pohod s Tur(m)istika

 Odstiranja_letak_pohod_Dasko

Klasična verzija

(7 km,  400 m višinske razlike)

Zbirališče je Biopark energetskih točk,  Ulica Savinjske čete 17,  Žalec ob 14.00. Od tod krenemo do Rečice ob Paki. Pohod začenjamo pred sotesko Hudega potoka pod naselbino iz mlajše železne dobe. V  kjer se skriva izjemna skalna formacija. Morda spotoma naletimo na Rogljo, skrivnostno vodno jamo in izvotljen vrh gore. Tam gor pogled iz cerkvenega zvonika zajamemo celotno Savinjsko dolino, tam stoji mogočna cerkev na močni energijski točki. Cerkev je eksaktno orientirana k štirim kardinalnim točkam prostora (prostorski križ) in k sončevim točkam (Sončni križ). To je pradavni načrt ! V dolino se vrnemo po označeni planinski poti, pa bo krog sklenjen…

Vodnik: mag. Matej Gabrielle Dasko

Glasbeni program: Barbara Gabrielle

 

 

Priporočamo pohodniško obutev in vremenu primerna oblačila. Malica iz nahrbtnika, možno je naročiti kosilo v planinski koči. Zaželen je lastni prevoz. Pohod bo izveden v primeru najmanj 10 prijavljenih in primernih vremenskih okoliščin.

Prijava najkasneje do petka, 31. marca 2017. na Ekoci.slo@)gmail.com  (cena: 10 EUR, mlajši od 18. let polovična cena )

 

Udeležba je na lastno odgovornost !

Predavanje: Mitološki pomen imen krajev, hribov in osebnih imen pri Savinjčanih v okviru dogodkov ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

“Kdor ne pozna svoje preteklosti; kdor ne ve od kod prihaja, ne ve kdo je in kam potuje… ne pozna svoje identitete in če ne pozna svoje identitete, je izgubljen v času in prostoru…“

Šele ko človek doživi določeno vrsto let, je sam izkustveno sposoben dojemati spremenljivost zgodovine in njen tok. Se še spomnite v kakšne ideale smo verjeli kot otroci socializma in kakšne ideale nam vsakodnevno vlivajo v glavo po osamosvojitvi.

Zgodovina je mehanizem za upravljanje naše civilizacije

Namen predavanja:

Kako se je ves proces spremenljivosti zgodovine in njenega toka skozi tisočletno zgodovino odrazil na imenih, ki jih nosimo ali pa z njimi živimo, ne da bi pri tem vedeli kaj v resnici pomenijo. Kako korenita manipulacija človeškega uma se pri tem dogaja in kdo ima koristi od tega

To zgodbo bomo skušali razširiti na davni pretekli čas in ji skušali slediti v predavanju Matjaža Anžurja

O PREDAVATELJU
Matjaž Anžur je neodvisni zgodovinar, ki se je pri svojem delu posvetil prevsem najstarejši narodovi zgodovini. Njegova tehnika proučevanja temelji na interdisciplinarni zgodovinski simulacijski ponovitvi. Niso pa mu tuja niti mistična znanja, ki se jih poslužuje in jih enakovredno tretira s klasičnimi znanji.

 

KRAJ
Ekoci Zeleni hram
Ulica Savinjske čete 3, 3310 Žalec
Prost vstop s prostovoljnimi prispevki, ki so namenjeni kritju stroškov predavateljev in sami organizaciji

Povzetek predavanja: SAMOZDRAVLJENJE prek stika z energijo ZEMLJE v okviru dogodkov ODSTIRANJE ZNANJ PREDNIKOV

Samozdravljenje preko stika z energijo Zemlje so poznala domala vsa tradicionalna ljudstva sveta.  Znanje in veščine samozdravljenje je bilo v domeni ožje skupnosti, družine in posameznikov, ki so si morali znati pomagati sami v dani situaciji specifične potrebe. Ker so živeli skladno z naravo so potankoma poznali načine, sredstva in oblike samopomoči. Krasen primer samozdravljenja so poznali tudi naši neposredni izvorni naravoverski predniki – Staroverci, katere je opisoval Pavel Medvešček

Sodoben “civiliziran” človek se je na račun domnevno olajšanega načina življenja odrekel samozdravljenju in  obilju, ki ga je nekdaj bil deležen z strani narave ter prepustil področje lastnega zdravja in samoodgovorosti alopatski medicini .

Za odsotnostjo  stika z Zemljo trpimo vsa živa bitja. Slednje se drastično odraža v primerih dolgotrajnih prekinitev zemljenja, čemur sledijo obolevnosti brez razlag v okvirih obstoječega sistema. Nazorni dokaz je raziskava Inštituta Maxa Plancka, kjer so več sto prostovoljcev izolirali od vpliva zemljinega polja, kjer so merjenja fizioloških procesov pokazala na resne anomalije v delovanju človeškega organizma. Dokaz na drugi strani pa je tudi učinek ob ponovni vzpostavitvi aktivnega zemljenja bolanih ljudi, poiskus je izvedel pionir raziskovanja zemljenja Clinton Ober.

Nezemarljiv je istočasno tudi učinek ustvarjanja tujega in vsem živim bitjem nenaravnega okolja z razrastom uporabe sodobnih komunikacijskih tehnologij in drugih škodljivih električnih naprav, ki nam nevarno dvigajo električni potencial.

Pasivni in enostranski način ozemljevanja nam ob nehotenem stiku z Zemljo pretoči negativno nabite elektrone z bosonogstvom, blatnimi kopelmi ali vsakdanjim neposrednim stikom z zemljo in nam tako  pomaga preprečevati vnetne in druge patogene procese v organizmu. V pomoč so nam lahko tudi razne izvedenke  in pripomočki za ozemljevanja, s katerimi se je trg odzval na civilizacijsko vrzel.

Mnogo pomembnejši in učinkovitejši pa je zavestnoproaktiven pristop k ozemljevanju. Slednjega vzpostavljamo z osvojenim načinom življenja , vsakdanjimi vizualizacijami povezave do  Zemlje kot živim in inteligentnim bitjem, z razvijanjem senzibilizacije do dreves in sodelovanja z njimi ter geomantijsko komunikacijo za harmonizacijo prostora in pokrajine